شرکت احياگران ناجی

علت رشد سپرده های بانکی در اسفندماه

تاریخ خبر : شنبه 26 مرداد 1398  در گذشته اشاره گردید که "اسفند ماه" ، اوج رشد ماهانه سپرده های بانکی است. در ادامه مباحث بررسی علل رشد ماهانه سپرده های بانکی، بد نیست اسفندماه را مورد کنکاش قرار دهیم.

در حالی که یکی از مصادیق خلق سپرده یعنی "وام دهی و سرمایه گذاری" بانکها در اسفند به حداقل ممکن میرسد و از سوی دیگر پرداخت سود سپرده به عنوان دیگر عامل خلق آن، تقریبا روالی مشابه با سایر ماه های سال را طی میکند، عامل اصلی رشد بالای سپرده های بانکی کجاست؟

به نظر میرسد عامل "مسلط" در افزایش سپرده های بانکی اسفند ماه، هزینه های دولت باشد. با نگاهی به نمودار (خط بنفش رنگ) مشاهده میگردد، رشد ماهانه هزینه دولت در اسفند بعضا چند هزار درصد می باشد. سهم عمده چنین رشدی عمدتا "هزینه عمرانی" و در مرحله بعد "هزینه های جاری" است. 
نکته جالب توجه آن است که در اسفند ماه، "اوج" کسری بودجه دولت فرا رسیده و از محل منابعی که هدف این بحث نیست، این مخارج پوشش داده میشود. 
تاکید میگردد این موضوع به معنی "صفر بودن" سهم سایر عوامل نیست بخصوص که پرداخت حقوق در این ماه کمی افزایشی است.