شرکت احياگران ناجی

سخن مدیرعامل

معوقات بانکي موضوع يک بانک يا يک موسسه يا يک بنگاه اقتصادي نيست بلکه پديده اي است که به همه بانکها وموسسات در همه زمانها مربوط بوده و به عنوان معضلي مهم در اقتصاد کشور مي باشد که موجبات اختلال در گردش پول و چرخه اقتصاد کشور و واسطه گري بانکها را فراهم مي آورد و منافع بانک و سپرده گذاران را به خطر می اندازد.

 شرکت احياگران ناجي به عنوان مشاوري امين در صنعت احياي منابع مالي با هدف ساماندهي معوقات و احياي منابع مالي از طريق وصول مطالبات بانکها حضور در اين عرصه را رسالت خود دانسته و با تلاش مجدانه سعي دارد نقشي بسزا در چرخه اقتصاد کشور ايفا نمايد.